O workshope
 

Dňa 21. novembra 2013 sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB konal medzinárodný vedecký workshop Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Organizátormi podujatia boli Ekonomická fakulta UMB, Centrum výskumu sociálnej ekonomike a sociálneho podnikania a Inštitút ekonomických vied EF UMB.

 

Cieľ workshopu: prezentácia výskumov a praktických výstupov o sektore sociálnej ekonomiky na vedecko-výskumných pracoviskách vysokých škôl doma a v zahraničí s akcentom na vzdelávanie a prípravu vysokoškolákov na trh práce v pripravovanom medziodborovom študijnom programe „Sociálna ekonomika a podnikanie“.


Tematické zameranie workshopu:

Medzinárodný vedecký workshop bol jednou z aktivít projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, riešeného na Ekonomickej fakulte UMB a na Inštitúte ekonomických vied EF UMB v rokoch 2013 a 2014.

 

Projekt KEGA, pod garanciou prof. PaedDr. Gabriely Korimovej, PhD., je súčasťou vedeckej školy Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie, ktorá sa formuje už niekoľko rokov na EF UMB pod vedením prof. PaedDr. Gabriely Korimovej, PhD. Prioritne rieši absenciu vysokoškolského ekonomického vzdelávania na Slovensku pre oblasť sektora sociálnej ekonomiky. Jej ciele sú realizované prostredníctvom špecifickej formy podnikania – sociálneho podnikania a subjektmi, ktorými sú rôzne typy a formy sociálnych podnikov či sociálnych družstiev. Vo vyspelých ekonomikách sa v danom priestore využívajú už osvedčené nástroje vzdelávania, trhu práce a sociálnej inklúzie. V tranzitívnych ekonomikách, vrátane SR, absentuje vysokoškolská príprava manažérov a ekonómov pre oblasť sociálnej ekonomiky. EF UMB má v predmetnej oblasti dlhoročné domáce a medzinárodné vedeckovýskumné, publikačné a vzdelávacie skúsenosti a tradíciu. Preto má ambíciu pripraviť prvý študijný program v SR a v bývalých centrálne riadených ekonomikách. Nový študijný program „Sociálna ekonomika a podnikanie“ je medziodborovo orientovaný program pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UMB v Banskej Bystrici, kde sa vzájomne kombinujú skúsenosti študentov bakalárskeho štúdia z dvoch študijných odborov. Predpokladáme, že len dobre pripravení ekonómovia a manažéri sociálnej ekonomiky dokážu reagovať na aktuálne výzvy inovatívneho riadenia sociálne zodpovedných podnikov a sociálnych podnikov, kde zisk nie je hlavným cieľom, ale zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných občanov, čím sa predpokladá znižovanie verejných výdavkov na sociálny systém a zvyšovanie kvality života dotknutých skupín obyvateľstva. Nový študijný program je následne aplikovateľný aj pre iné vysoké školy ekonomického zamerania a bude hlavným výstupom projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie.

 

Na medzinárodnom workshope boli prezentované skúsenosti vedecko-výskumnej i pedagogickej komunity, ktorá sa predmetnou oblasťou zaoberá i praktické výstupy. Zúčastnili sa ho tak zahraniční hostia zo Spojených štátov amerických, z Poľska, z Českej republiky, ako aj viacerí vedecko-pedagogickí pracovníci zo slovenského akademického prostredia a praxe. Vystúpenia a bohatá diskusia tematicky korešpondovali s obsahovým zameraním konferencie i celého projektu a stali sa podnetným pre skvalitnenie vysokoškolskej prípravy v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Súčasne sa stali podnetným faktorom pre prípravu medzifakultných a medzinárodných študijných programov v danej oblasti čo môže skvalitniť sociálno-ekonomické zručnosti absolventov neekonomických študijných odborov a ich programov.