Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Absolvent bakalárskeho štúdia v programe Ekonomika a manažment podniku na EF UMB, absolvent magisterského stupňa štúdia v programe Andragogika na PdF UMB, absolvent inžinierskeho štúdia v programe Marketingový manažment podniku na EF UMB, absolvent doktorandského štúdia v programe Ekonomika a manažment podniku na EF UMB, absolvent habilitačného konania v odbore Ekonómia a manažment na EF UMB.

Počas svojej pedagogickej praxe pôsobí na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku, vrátane svojho doktorandského štúdia, od roku 2012 a aktívne sa podieľa na formovaní obsahu jej študijných programov, pedagogického aj nepedagogického života katedry a to aj z hľadiska organizačného (príprava štátnych skúšok, prezentácia možností štúdia) alebo administratívneho (úprava informačných listov, sprostredkovanie praxí a stáží a pod.). Zabezpečuje alebo zabezpečoval vzájomne sa doplňujúce predmety Manažment ľudských zdrojov (v dennej aj externej forme) a Human Resources Management (v dennej forme) v študijných programoch prvého stupňa (EMP, BEM) s miestom štúdia v Banskej Bystrici. Prvý menovaný predmet súbežne aj pre ostatné študijné programy Ekonomickej fakulty a študijný program druhého stupňa štúdia (Andragogika) ponúkaný Pedagogickou fakultou UMB. V druhom stupni štúdia v Banskej Bystrici v dennej a externej forme zároveň zabezpečuje alebo zabezpečoval predmety Manažérska komunikácia (v študijnom programe EMMSP a MMP) a Managerial Communication (MMB). V rámci skvalitňovania pedagogického procesu v autorskom kolektíve publikoval viaceré monografie, učebné texty alebo skriptá (International Human Resource Management System, Organization of Managerial Work, Manažment ľudských zdrojov, Managerial Communication).

Spolupodieľal sa na riešení štyroch projektov VEGA a jedného projektu KEGA, z toho v jednom prípade v pozícii zástupcu zodpovedného riešiteľa a neskôr v pozícii zodpovedného riešiteľa. Je vedúcim projektového tímu International Visegrad Fund’s Grant 22230227 Past, present and future challenges of HRM in V4 countries. Podieľal sa na riešení národného projektu ITMS 26110230120 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý bol súčasťou operačného programu Vzdelávanie – časť: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.

V rámci publikačnej činnosti sa orientuje predovšetkým na problematiku riadenia ľudských zdrojov. Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve, dvoch vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, štyroch prác v časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus a ďalších 22 prác v domácich a zahraničných časopisoch či zborníkoch. Okrem toho publikoval 16 príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, z ktorých 8 je evidovaných v databázach Wos alebo Scopus, ako aj 3 práce v odborných časopisoch doma a v zahraničí. K jeho publikačnej činnosti je k dnešnému dňu evidovaných spolu viac ako 150 citácií, z toho viac ako 100 citácií je registrovaných v citačných indexoch WoS alebo Scopus.

Je aktívnym členom niekoľkých mimouniverzitných domácich aj zahraničných organizácií ako napríklad European Marketing and Management Association (EUMASS), Slovenská akademická asociácia pre personálny manažment (SAAPM), Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP). Je pravidelným posudzovateľom projektov VEGA a KEGA a redaktorom časopisu Journal of Human Resource Management – HR Advances and Developments.

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
09:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode e-mailom.