Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Prečo študovať na #EF UMB?

Pri výbere vysokej školy je potrebné zohľadniť aj uplatnenie absolventov jednotlivých študijných programov.  Prostredníctvom webovej stránky www.uplatnenie.sk môžete zistiť, aké uplatnenie budete mať vy, ak si vyberiete našu fakultu. 

Naši absolventi dlhodobo patria medzi najžiadanejších na trhu práce, čo súvisí aj s praktickým zameraním štúdia jednotlivých študijných programov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. 

✅Projekt Uplatnenie.sk vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.✅


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2020 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111