Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva >

OZNAMY - Štátne záverečné skúšky

 

Vážené študentky, Vážení študenti,

v zmysle termínov uvedených v harmonograme štúdia 2020/21 máte možnosť v čase od 8. februára do 28. februára 2021  navrhovať vlastné témy záverečných prác, ktoré by ste chceli riešiť pre vaše úspešné absolvovanie 1. alebo 2. stupňa štúdia . Podmienkou takéhoto návrhu je, aby navrhovaná téma bola v súlade s profilom absolventa študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie a akceptovaná vedúcim záverečnej práce, ktorého oslovíte s vaším návrhom. Témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022 vypisované učiteľmi zaradenými na študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie budú k dispozícii v AISe po ich schválení garantom štúdijného programu od 1. apríla 2021.

http://www.ef.umb.sk/ef/images/tlac.png

Záverečné práce

 

A) zverejnenie tém pre akademický rok 2021-22

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejní Katedra financií a účtovníctva

v systéme AIS 1. apríla  2021 pre študentov študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie.

Témy sú navrhnuté učiteľmi katedier: KFÚ, KKMaIS, KEMP, KE a KOJK.

 

B) prihlásenie sa na témy záverečných prác pre akademický rok 2021-22

 

Prihlásenie sa na tému záverečnej práce pre študenta je možné do 30. júna 2021 na základe elektronickej komunikácie

s vedúcim zverejnenej záverečnej práce pre ich potenciálne riešenie. Vedúci záverečnej práce má právo po vzájomnej dohode

so študentom prihlásiť ho na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 30. júna 2021

 

 

Metodické usmernenie KFÚ k priebehu štátnych záverečných skúšok IŠ FBI (9. 11. 2020 11:19:39)
Metodické usmernenie KFÚ k priebehu štátnych záverečných skúšok BŠ FBI (9. 11. 2020 11:18:52)
Návrh oponenta záverečnej práce (5. 2. 2019 16:58:22)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2021 | Aktualizoval: Vedúci KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111