Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Plán zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2021: 

február - apríl 2021             

jún - september 2021

november - december 2021   

 

O presnom termíne zasadnutia budú členovia vedeckej rady informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánku s materiálmi na rokovanie vedeckej rady obdržia členovia vedeckej rady najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111