Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Akreditované študijné programy

Študijné programy študijného odboru Ekonómia a manažment ponúkané EF UMB pre 3. stupeň štúdia

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

cestovný ruch

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

cestovný ruch

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom/nemeckom jazyku

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

cestovný ruch v anglickom/nemeckom jazyku

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

        D

PhD. 

       3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

financie

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

financie

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

financie v anglickom  jazyku

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

        D

PhD.

       3

Banská Bystrica

verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku

        E

PhD.

       4

Banská Bystrica

Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111