Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodná spolupráca

S rastúcou mierou globalizácie sústavne rastie význam medzinárodnej spolupráce fakulty so zahraničnými partnermi. Jej súčasťou sú študijné pobyty študentov a učiteľov na zahraničných univerzitách, stáže študentov v zahraničí, spoločné vedeckovýskumné a iné projekty, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a podobné aktivity. Zahraničná spolupráca prispieva k zvyšovaniu kvality pedagogického procesu, podporuje rozvoj a kvalitu vedeckovýskumnej činnosti.

Medzinárodná výmena študentov a učiteľov

Ekonomická fakulta realizuje rozvoj medzinárodných vzťahov v zmysle Bolonskej deklarácie a podporuje medzinárodnú výmenu študentov a učiteľov. Nástrojom na realizáciu výmeny študentov a učiteľov sú bilaterálne dohody programu Erasmus+, ktoré má fakulta uzatvorené so 110 univerzitami a inštitúciami v 24 krajinách v Európe, ako aj dohody o spolupráci s 31 univerzitami a inštitúciami v 11 krajinách Európy, USA a Ázie, ktoré odrážajú jej špecifické potreby.

Hosťujúci pedagógovia zo zahraničia

Priame odborné prepojenie so zahraničnými univerzitami a inštitúciami sa realizuje prostredníctvom hosťujúcich profesorov, krátkodobých i dlhodobých prednáškových pobytov zahraničných učiteľov a expertov v rámci programu Erasmus+, NŠP, CEEPUS, ako aj v rámci rôznych medzinárodných projektov.

Spoločne zabezpečované študijné programy v cudzom jazyku

Ekonomická fakulta ponúka študentom možnosť absolvovať časť odborných ekonomických predmetov v cudzom jazyku (francúzskom, anglickom) a získať tak po splnení predpísaných podmienok, vysokoškolský diplom dvoch univerzít - UMB a partnerskej univerzity daného študijného programu.

1. stupeň štúdia:

- spoločne zabezpečovaný bakalársky diplom "Droit, Economie, Gestion", ktorý môžu získať slovenskí i francúzski študenti v spolupráci s partnerskou univerzitou v Poitiers

2. stupeň štúdia:

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Gestion financiere et espace européen a Financie, bankovníctvo a investovanie" v spolupráci s Lotrinskou univerzitou v Nancy

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Ekonomika a správa území a Droit des Collectivités Territoriales de l´UFR de Droit et de Science Politique" v spolupráci s univerzitou v Reims Champagne-Ardenne

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Tourism and Regional Planning - Management and Geography a Economics of Tourism Businesses" zabezpečovaný v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Eichstätt-Ingolstadte

- spoločne zabezpečovaný študijný program "International Business" v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Krakowe

Členstvo v medzinárodných organizáciách

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111