Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > ZÁPIS na AR 2021/2022 a vyhodnotenie predzápisu >

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Za celé bakalárske štúdium musí študent získať 180 kreditov:
- 170 kreditov je za študijnú časť,
- 10 kreditov za predmet štátnej skúšky Bakalárska práca s obhajobou.

POVINNÉ PREDMETY (blok A) - počas bakalárskeho štúdia musí študent absolvovať všetky predpísané predmety.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP - blok B):
- študent denného a externého bakalárskeho štúdia musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov z bloku B), pričom ako PVP sa počítajú len predmety, ktoré stanovuje študijný plán príslušného študijného programu. Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

VÝBEROVÉ PREDMETY (blok C):
- študent denného a externého bakalárskeho štúdia musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka len ako výberový (uvedený v študijnom pláne v bloku C - výberové predmet). Ako výberový predmet si však študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia. Ako pri povinne voliteľných predmetoch sa študent sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a v danom semestri absolvuje.


Upozornenie:
1. Študent denného bakalárskeho štúdia si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

2. Študent externého bakalárskeho štúdia si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 72 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.


V priložených súboroch je zverejnené vyhodnotenie predzápisu.
V súboroch je vyznačené, ktoré PVP a VP sa v nasledujúcom roku otvárajú a ktoré nie. Predmety, ktoré sa ponúkajú aj pre budúcoročných prvákov, sú označené "podľa 1. roku". Tieto predmety sa otvoria podľa prejaveného záujmu prijatých uchádzačov (výber predmetov sa uskutoční do konca júla). V druhej polovici augusta bude na internete zverejnené konečné vyhodnotenie PVP a VP. Ak študent bude mať zapísané PVP alebo VP, ktoré sa nakoniec neotvorilo, bude si ho môcť zmeniť po zverejnení konečného zoznamu otvorených PVP a VP. Bližšie informácie budú zverejnené v koncom augusta 2021.

POVINNE VOLITENĽNÉ PREDMETY - DENNÉ BC štúdium BB (študijné programy v osobitných hárkoch)

VÝBEROVÉ PREDMETY - DENNÉ BC štúdium BB

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY a VÝBEROVÉ PREDMETY - EXTERNÉ BC štúdium BB

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY a VÝBEROVÉ PREDMETY - DENNÉ BC štúdium Manažment v Poprade

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY a VÝBEROVÉ PREDMETY - EXTERNÉ BC štúdium Manažment v Poprade

 

Upozornenia:

1. Pri zápise predmetov nezabudnite na prenesené povinnosti.

2. Skontrolujte si, či sa Vami zvolené PVP a VP otvárajú.

3. Študent aktuálneho druhého roku štúdia musí byť do 30. 6. 2021 zapísaný na tému záverečnej práce (v prípade, že chce bakalárske štúdium ukončiť v AR 2021/2022).

4. Predmet Bakalárska práca s obhajobou je predmetom štátnej skúšky - študent si ho zapisuje medzi predmety štátnych skúšok (nie do študijnej časti)

5. Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2021 resp. študent, ktorý má predĺžené skúškového obdobie do 31-8-2021 si zapíše predmety na AR 2021/2022, skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2021/2022. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2021, táto možnosť zostáva otvorená. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2021 so svojou študijnou referentkou.

6. Za správnosť zapísaných predmetov zodpovedá študent.


V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte študijné oddelenie.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111