Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí

Kód projektu: VEGA 1/0235/14
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Seková Mária, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111