Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process.

Kód projektu:
Grantová schéma: Erasmus+ Programme
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2015
Koniec riešenia: 31. 8. 2018
Stránka projektu: http://www.atcerasmus.eu/
Zodpovedný riešiteľ: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteProjekt je zastrešovaný Technickou Univerzitou v Poznani v Poľsku pod záštitou programu Erasmus+. Do projektu je zapojených spolu 8 partnerských univerzít v 4 krajinách (Poľsko, Fínsko, Slovinsko a Slovensko). Úlohou medzinárodného tímu je rozvinúť a implementovať pomocou inovatívnych metód zrýchlenie rozvoja prierezových kompetencií študentov prostredníctvom praktického tréningu. Pri analýze vzdelávacích metód budú spolupracovať s podnikateľmi a organizáciami vo všetkých zapojených krajinách. Vďaka tomu projektový výskum nadobudne potrebné vedomosti ohľadom potrieb pracovného trhu a navrhne metodiky rozvoja prierezových kompetencií u študentov. Tieto metodiky implementované do vzdelávacieho procesu na vybraných skupinách študentov vo všetkých zapojených krajinách. Projekt má trvanie 35 mesiacov so začiatkom od 1. októbra 2015. V súčasnosti sú už pripravené prvé výstupy projektu v podobe dvoch reportov. Prvý report obsahuje výsledky výskumu týkajúceho sa aplikácie metód výučby prierezových kompetencií a metód ich praktického tréningu. Druhý report obsahuje výsledky výskumu zameraného na dopyt po prierezových kompetenciách zo strany podnikateľských subjektov. Obidva reporty obsahujú výsledky originálneho empirického výskumu realizovaného paralelne v štyroch krajinách (Slovensko, Slovinsko, Poľsko a Fínsko) a sú dostupné bezplatne na stránke projektu.
 
Zoznam priložených súborov

Report týkajúci sa metód výučby prierezových kompetencií a metód praktického tréningu19. 6. 2016 12:42:21Výsledky výskumu zameraného na dopyt po prierezových kompetenciách zo strany podnikateľských subjektov19. 6. 2016 12:42:36


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111