Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek

Kód projektu: 1/0843/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Mendelová Viera, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Riešitelia: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111