Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela pripraví študenta na akademickú kariéru alebo výskumnú pozíciu v organizácii s ekonomickým zameraním.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má p r i z n a n é  p r á v a  udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor absolventom 3. stupňa štúdia študijného odboru Ekonómia a manažment v týchto študijných programoch:

cestovný ruch

ekonomika a manažment podniku

financie

verejná ekonomika a politika
 

7 KROKOV K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU

Kontaktovať môžete: 
PhDr. Ingrid Balážová, referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 21 41
e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť

tel.: 048/446 21 40, 2724
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 2. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111