Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Projekt Opustené Slovensko

Anotácia projektu:

Cieľom projektu je skúmať dopad opustených budov na samosprávy vo vybranom regióne, ako aj identifikovať transakčné náklady na prestavbu alebo odstránenie opustených budov tak, aby sa v maximálnej miere využil ich potenciál na zatraktívnenie oblasti pre obyvateľov a investorov. Za týmto účelom sa projekt zameria podrobnejšie na jednu oblasť, vyšší územný celok Banská Bystrica, a samosprávy s vyše 1 000 obyvateľmi. V projekte budú identifikované objekty, ktoré majú pozitívnu emocionálnu hodnotu pre samosprávu a mali by pozitívny spoločenský dopad, ak by boli obnovené. Podobne budú identifikované objekty s negatívnou emocionálnou hodnotou, ktoré majú tendenciu odrádzať ľudí od bývania v danej obci. Budú identifikované transakčné náklady, ktoré bránia úspešnej revitalizácii objektov v regióne, ako aj prípady nedostatku iniciatívy na odstránenie objektov, ktoré negatívne ovplyvňujú vybranú oblasť.

Popis vedeckých cieľov na celú dobu riešenia:

Realizačné výstupy a odberateľ výstupu:

 1. Vo všetkých 3 výskumných oblastiach budú pripravené články do časopisov so sledovaným impakt faktorom v oblasti regionálneho a vidieckeho rozvoja.
 2. Bude vytvorená monografia, ktorá bude obsahovať detailné zistenia o súčasnej situácii ohľadom opustených objektov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Keďže táto téma sa týka mnohých miestnych lídrov a regionálnych aktérov (najmä starostov), považujeme za dôležité, aby boli informovaní o výsledkoch tejto štúdie. Táto monografia bude obsahovať nasledujúce časti:
  - súčasné nástroje využívané na riešenie problémov s opustenými budovami, v národnom aj medzinárodnom meradle,
  - súčasný stav opustenosti objektov v 108 obciach, ktoré boli zistené pri našom zbere údajov, vrátane informácií o úspešných projektoch obnovy, ktoré boli podniknuté súkromnými osobami, ich motivácii a problémoch, s ktorými sa stretli;
  - správa o problémoch a riešeniach, ktoré majú starostovia v súčasnosti k dispozícii vo vzťahu k opusteným nehnuteľnostiam z pohľadu starostov a miestnych lídrov,
  - odporúčania na zlepšenie postupov pri riešení problémov s opustenými nehnuteľnosťami;
 3. Vytvorená webstránka bude obsahovať dôležité informácie o objektoch spolu s mapou regiónu. Na tejto webstránke budú identifikované opustené objekty s pozitívnym potenciálom na využitie pre iný účel (tie, ktoré nie sú v zozname kultúno-historických pamiatok). Bude obsahovať fotografické (a video), kartografické a popisné informácie o každej zo 108 kontaktovaných obciach. Táto vizuálna prezentácia regiónu by mala pomôcť pri stanovení úrovne ohrozenia a príležitostí, ktoré predstavujú opustené objekty.

Ďalšie internetové zdroje:

Prezentácia projektu na sociálnej sieti Facebook: Opustené Slovensko

Zoznam skúmaných objektov: Prezentácia miest a obcí

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 26. 2. 2021 | Aktualizoval: Gubalová Jolana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111