Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je do 30. apríla 2023.

 

POVINNÉ prílohy prihlášky:

1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač e-prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- výsledky zo strednej školy do e-prihlášky NEVYPĹŇATE ani ich nepreberáte z elektronickej žiackej knižky – Ekonomická fakulta UMB NEVYŽADUJE potvrdenie prihlášky strednou školou. Aktuálni maturanti taktiež k e-prihláške NENAHRÁVAJÚ vysvedčenia do príloh k prihláške.

- uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium pred rokom 2023, nahrá do príloh v e-prihláške sken maturitného vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia uchádzači predložia fakulte čo najskôr po podaní prihlášky, resp. čo najskôr po vykonaní maturitnej skúšky.

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis (je povinnou prílohou prihlášky).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE na fakultu poštou.

4. Zároveň uchádzač v termíne najneskôr do 30. 4. 2023 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (30. 4. 2023). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.


B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.
Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách.

 

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2023. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2023. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku sa odporúča ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Preukázanie splnenia základnej podmienky prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“), môže podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením (vzor čestného vyhlásenia je prílohou tohto dokumentu) a testom všeobecných študijných predpokladov, v ktorom získa percentil rovnaký alebo vyšší ako 20. Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) vykoná uchádzač o štúdium prostredníctvom spoločnosti SCIO. Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz).

 Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia čestného vyhlásenia a absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách – úspešne vykonať prijímaciu skúšku. 

Čestným vyhlásením osoby s osobitným právnym statusom nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111