Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Podaj si prihlášku

Milí uchádzači o štúdium, 

teší nás váš záujem o štúdium na našej fakulte. Nižšie vidíte zoznam študijných programov, ktoré môžete študovať na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Pre zjednodušenie podávania prihlášok sme pre vás pripravili podrobné návody ako postupovať pri ich vypĺňaní. Stačí kliknút na príslušný stupeň štúdia, na ktorom chcete študovať a budete presmerovaní na podstránku so všetkými potrebnými informáciami. 

Grémium dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2021 schválilo:

  1. PREDĹŽENIE termínu podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske študijné programy do 30. apríla 2021 s výnimkou inžinierskych študijných programov Teritoriálne štúdiá, Marketingový manažment podniku v slovenskom jazyku, Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku. Uvedené tri študijné programy nebudú otvorené z dôvodu implementácie pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
     
  2. ZRUŠENIE prijímacích skúšok v ponúkaných bakalárskych a inžinierskych študijných programoch – všetci uchádzači o denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

 

Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdium

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

Manažment (v Poprade)

Financie, bankovníctvo a investovanie

Verejná ekonomika a manažment

Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium)

Manažment (externé štúdium v Poprade)

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

Ekonomika verejného sektora

Podnikové manažérske systémy (v Poprade)

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)

Podnikové manažérske systémy (externé štúdium v Poprade)

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Financie

Verejná ekonomika a politika


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111