Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou v akademickom roku 2022/2023

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Cestovný ruch

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

Ekonomika a manažment podniku

denná Bc.

3

Banská Bystrica

130

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Financie, bankovníctvo a investovanie denná Bc. 3 Banská Bystrica 100

Manažment   

denná Bc.

3

Poprad

40

Verejná ekonomika a manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

40

Spolu Bc. denné        

440

Ekonomika a manažment podniku

externá

Bc.

4

Banská Bystrica

40

Manažment

externá Bc. 4 Poprad 30
Spolu Bc. externé        

70


Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

 

Prihláška na bakalárske štúdium

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111