Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Študijné programy katedry v 1. stupni

Milí uchádzači o štúdium, vážení hostia,

V akademickom roku 2021/2022 oslávime 30 rokov existencie našich študijných programov. Počas tohto obdobia sa tieto študijné programy neustále vyvíjali, aby dokázali reagovať na meniace sa globálne a národné prostredie, trendy v riadení podnikov aj v riadení ľudí a podmienky podnikania v Slovenskej republike. Naším poslaním sa stala výchova absolventov schopných zastávať vedúce funkcie v strednom a vrcholovom manažmente alebo rozbehnúť vlastné podnikanie. Od roku 2004 k štúdiu v slovenskom jazyku pribudla aj možnosť štúdia v angličtine, ktoré ponúka identickú štruktúru predmetov a navyše aj možnosť hlbšie rozvíjať jazykové kompetencie, slovnú zásobu a konverzačné zručnosti, okrem seminárov aj prostredníctvom komunikácie so zahraničnými spolužiakmi. Bol to prvý anglický program podobného zamerania na Slovensku a v súčasnosti ich je len 5. Kto sa však necíti na plnohodnotné štúdium v angličtine, môže si vybrať ľubovoľný predmet v anglickom jazyku ako alternatívu štandardnej ponuky svojho slovenského študijného programu.

V súčasnosti tak ponúkame možnosť štúdia v bakalárskom stupni v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v dennej aj externej forme a Business Economics and Management v dennej forme.

Za hlavné pridané hodnoty štúdia okrem prínosov jednotlivých predmetov považujeme najmä:

 

Štúdium v bakalárskom stupni je rozdelené na tri roky, šesť semestrov a 180 kreditov. Pre postup do ďalšieho semestra, resp. ročníka, je nutné dosiahnuť potrebný počet kreditov, preto je dôležité, aké predmety absolvujete, aké si vyberiete (voliteľné, výberové) a aj to, ako si časovo naplánujete skúšky v skúškovom období. Skúškové obdobie nasleduje po výučbovej časti a spravidla trvá 5 týždňov v jednom aj druhom semestri. Zimný semester začína obvykle v polovici septembra, letný začiatkom februára. Štandardne trvajú 13 týždňov, okrem posledného (6.), ktorý je skrátený z dôvodu finalizácie bakalárskej práce. Napísanie bakalárskej práce sa prelína celým tretím ročníkom, venuje sa jej samostatný predmet a jej obhajoba je obsahom štátnej skúšky, ktorou sa bakalárske štúdium končí a absolvent získava titul Bc.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 5. 2. 2021 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111