Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Študijné programy katedry v 1. stupni >

Profil a uplatnenie absolventa

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ekonomika a manažment podniku získava dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností najmä z oblasti hospodárenia podniku, financií a finančno-ekonomickej analýzy, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu, práva, účtovníctva a štatistiky.

Dokáže analyzovať základné ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Na základe získaných vedomostí, schopností a zručností bude z hľadiska osobnostnej a sociálnej zrelosti spoločensky zodpovedný, bude rešpektovať etické princípy v podnikaní, bude schopný argumentovať, prezentovať a obhájiť svoje postoje a návrhy, pracovať v tíme, efektívne komunikovať aj v cudzom jazyku a využívať pritom výpočtovú a komunikačnú techniku.

Získané poznatky a schopnosti mu umožnia uplatniť sa najmä na nižšom a strednom stupni riadenia rôznych veľkostných typov podnikov a buduje svoje kariéru ako:

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 5. 2. 2021 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111