Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Obdobie na skončenie študijných povinností LS20/21

Obdobie na skončenie študijných povinností (skúškové obdobie) letného semestra AR 2020/2021 bude realizované dištančnou metódou.

Upozornenie:
Pri záverečnom hodnotení predmetu v riadnom aj v opravnom termíne pri dištančnej metóde skúšania je študent povinný mať funkčný  mikrofón a web kameru. Vyučujúci má právo požiadať študenta o zapnutie mikrofónu a/alebo kamery a o zdieľanie obrazovky. Za účelom identifikácie študenta je študent povinný  na vyzvanie pedagóga preukázať sa svojim študentským preukazom. V prípade, že študent nie je schopný zabezpečiť vyššie uvedené požiadavky, môže požiadať vyučujúceho o vykonanie overovania vedomostí prezenčnou metódou. Vyučujúci má právo požiadať študenta o dodatočnú konzultáciu k vypracovanému testu prostredníctvom MS TEAMS.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111