Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >

2. stupeň - Inžinierske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

Nahlasovanie tém diplomových prác
Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.
2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej ( e-mail: maria.martinkovicova@umb.sk ; 3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce riešenej v akademickom roku 2022/2023 je do 30. júna 2022.
3. Po priradení študenta k téme skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.
4. Usilovná práca pri naplnení témy diplomovej práce, priebežné konzultácie s vedúcim diplomovej práce.
5. Obhajoba práce.

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.


 

Štátnice - 22. máj 2018:

Gratulujeme úspešným absolventom

 

 

 

       

Šablóna diplomovej práce - oktober 2021.docx (21. 10. 2021 9:36:23)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 18:39:42)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:11:37)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:54:05)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111