Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Habilitačné a inauguračné konanie

     Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má  p r i z n a n é   p r á v a   uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore EKONÓMIA A MANAŽMENT v odboroch habilitačného a inauguračného konania:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY 

-  FINANCIE

 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA EF UMB

 

Uchádzač o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie postupuje v zmysle pokynov zverejnených v časti "Informácie pre uchádzačov".

 

Kontaktné osoby:

prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 2140, e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

PhDr. Ingrid Balážová, referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 2141, e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 6. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111