Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne

Kód projektu: KEGA 032/UMB-4/2013
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2015
Zodpovedný riešiteľ: Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111