Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme

Kód projektu: 007UMB-4/2015
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Riešitelia: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111