Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi

Kód projektu: ITEL-001UMB-15
Grantová schéma: OECD Centre for educational research and innovation
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 30. 6. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Tomengová Alena, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Koróny Samuel, RNDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111