Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách.

Kód projektu: PRES/2016/75
Grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2016
Koniec riešenia: 31. 10. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111