Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

Kód projektu: APVV-15-0306
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2016
Koniec riešenia: 30. 6. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111