Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku

Kód projektu: VEGA 1/0802/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Minárová Martina, Ing., PhD.
Poliačiková Eva, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111