Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie

Kód projektu: 1/0367/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteSociálne podnikanie je moderným nástrojom sociálnej ekonomiky a sociálnej politiky, ktorý nadobúda rôzne právne formy a využíva hybridný spôsob financovania. Táto nová oblasť ekonomických aktivít, prostredníctvom tvorby súdržných komunít a podpory aktívneho občianstva, reaguje na sociálne problémy a potreby na lokálnej úrovni. Sociálna ekonomika je aktívne sa rozširujúca oblasť podnikania, ktorá rieši sociálne problémy spoločnosti, vytvára nové pracovné miesta a tým prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia. Vytvorenie sociálne trhovej ekonomiky podmieňuje uznávanie konceptu sociálnej ekonomiky verejnými orgánmi, akademickou a vedeckou obcou. Projekt sa zameriava na identifikáciu súčasného stavu a perspektívy rozvoja sektora sociálnej ekonomiky s akcentom na sociálne podnikanie v podmienkach krajín V4.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111