Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov

Kód projektu: 1/0785/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Zimka Rudolf, prof. RNDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Zimková Emília, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu sú zapojení doktorandi: Ing. Petra Cisková a Ing. Peter Kubaška. Do projektu sú zapojení aj: RNDr. Michal Demetrian, PhD. (UK) a Mgr. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD. (TUZVO).

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111