Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu

Kód projektu: 1/0385/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Huňady Ján, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111