Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Kód projektu: APVV-18-0035
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2019
Koniec riešenia: 30. 6. 2023
Zodpovedný riešiteľ: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Flaška Filip, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111