Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Kód projektu:
Grantová schéma: národný projekt
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 3. 2019
Koniec riešenia: 31. 7. 2021
Stránka projektu: http://www.reformuj.sk
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteUniverzita Mateja Bela je partnerom tohto projektu. Do projektu sú zapojené dve fakulty univerzity, a to: Pedagogická fakulta UMB a Ekonomická fakulta UMB. Manažment projektu je zabezpečovaný z úrovne Rektorátu Univerzity Mateja Bela.
 
Zoznam priložených súborov

Informácie o národnom projekte Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti 28. 6. 2019 14:03:58


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111