Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

Kód projektu: 004UMB-4/2019
Grantová schéma: KEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111