Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform

Kód projektu:
Grantová schéma: H2020
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2020
Koniec riešenia: 31. 12. 2022
Stránka projektu: https://docenhance.eu
Zodpovedný riešiteľ: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:
Aktuálne informácie o projekteCieľom projektu je zlepšiť úroveň prierezových zručností a ich integráciu do existujúcich programov doktorandského štúdia prostredníctvom i) zapojenia neakademického sektora do rozvoja inovatívne orientovaných programov doktorandského štúdia s akcentom na dobré uplatnenie na trhu práce ii) facilitovania vzdelávania orientovaného na prax a osobnostný rozvoj iii) sledovania profesijných dráh absolventov doktorandského štúdia. Tento projekt je orientovaný na doktorandov a výskumníkov v počiatočných fázach ich kariéry so zameraním na prierezové alebo prenositeľné zručnosti, ktoré sú využiteľné počas kariéry v akademickom sektore alebo mimo neho. Hlavnými výstupmi projektu sú vytvorenie odporúčaní pre rozvoj prierezových zručností v doktorandských študijných programoch, návrh nového konceptu kurzov pre doktorandské štúdium a prieskum kariérneho postupu absolventov doktorandského štúdia. Projekt sa zameria na prierezové a prenositeľné zručnosti, pretože tieto zručnosti uľahčujú prechod do zamestnania a sú široko uplatniteľné bez ohľadu na vedecký odbor alebo zvolenú kariéru. Všetky výstupy projektu budú poskytované ako voľne dostupné otvorené vzdelávacie zdroje prostredníctvom online platformy. Do riešenia projektu je zapojená aj prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. z Filozofickej fakulty UMB.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111