Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

Kód projektu: APVV-19-0108
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2020
Koniec riešenia: 30. 6. 2023
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111