Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky >

1. stupeň - Bakalárske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia študijného programu Verejná ekonomika a služby. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (3. poschodie, sekretariát KVEaRR, č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc). Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2022/2023 je do 30. júna 2022.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: jan.sebo@umb.sk

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

Šablóna bakalárskej práce - október 2021.docx (21. 10. 2021 9:37:10)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 18:40:03)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:22:20)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111