Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Rokovací poriadok

Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 29. 6. 2020 schválila úpravu rokovacieho poriadku. Jeho úplné znenie sa nachádza  T U


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2020 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111