Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2023

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na 29. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2023 (ŠVA).  Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou,  ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.  

ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. 

Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty. Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení. 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená aj pre študentov stredných škôl. Novinkou je sekcia s názvom „Vedecká esej“, ktorá je určená študentom a študentkám vysokoškolského (Bc., Ing.) stupňa štúdia. Aj v tomto prípade si študent/ka môže zvoliť vlastnú tému, alebo vybrať z vypísaných tém. Vedecká esej má za cieľ prezentovať osobný názor autora/autorky k rozvinutej téme, argumentovať potvrdenia téz a používať relevantné akademické zdroje, štúdie a analýzy.  

Pozn: Eseje sa odovzdávajú len v písomnej forme, nebudú následne prezentované počas podujatia. Autorom môže byť len jeden študent.

___________________________________________________________________

POZOR!

Spolu s vedeckou esejou odovzdajte v elektronickej forme aj tieto prílohy: 

1) posudok/hodnotenie konzultanta - vedecká esej (viď.príloha)

2) 2023_Abstrakt (viď.príloha)

3) ŠVA 2023_Súhlas so spracovaním osobných údajov(OÚ) dotknutej osoby (viď.príloha)

4) ŠVA 2023_Súhlas DO - študenta so zverejnením OÚ (viď.príloha)

na e-mail - maria.skombarova@umb.sk (do predmetu uveď názov svojho študijného programu).

 

Spolu s vedeckou prácou odovzdajte v elektronickej forme aj tieto prílohy: 

1) posudok/hodnotenie konzultanta-práca_ŠVA 2023 (viď.príloha)

2) 2023_Abstrakt (viď.príloha)

3) ŠVA 2023_Súhlas so spracovaním osobných údajov(OÚ) dotknutej osoby (viď.príloha)

4) ŠVA 2023_Súhlas DO - študenta so zverejnením OÚ (viď.príloha)

svojmu katedrovému koordinátorovi (viď príloha ŚVA 2023 - katedroví koordinátori)  a študenti stredných škôl na e-mail - maria.skombarova@umb.sk. (do predmetu e-mailu uveď názov strednej školy).

_____________________________________________________________________

Prácu aj vedeckú esej je možné písať v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

_____________________________________________________________________

Prácu na ŠVA 2023 môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív ( max. 4 študenti). 

Účasť na konferencii je bezplatná. 

Prečo sa zapojiť do ŠVA? 

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4) a získať bonusové body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch. 

Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť na trhu práce. 

 

Dôležité termíny práce a vedeckej eseje: 

Do 13.1.2023 zverejnia pracoviská EF UMB témy študentských prác a esejí na fakultnej stránke EF UMB.

Do 13.2.2023  sa môže uchádzač/ka prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na vypísanú/vlastnú tému.

ZMENA! Vedecké eseje je možné zasielať do 28.2.2023 ( na e-mail:  maria.skombarova@umb.sk).

Do 17.3.2023 študent/ka doručí elektronickou formou prácu tajomníkovi ŠVA.

Dňa 30.3.2023 sa bude konať ŠVA prezenčnou formou (spolu s vyhlásením výsledkov vedeckých esejí).

 

ŠVA 2023 bude rozdelená do 9 sekcií: 

1. sekcia - Cestovný ruch 

2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku 

3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie 

4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika 

5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj 

6. sekcia - Spoločenské vedy 

7. sekcia - Manažérske systémy (v Poprade) 

8. sekcia - Sekcia pre študentov stredný škôl 

9. sekcia - Vedecká esej 

 

Zborník prác z minulého roka a fotogalériu si môžete pozrieť nižšie TU - ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2022 (umb.sk) 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Kontaktná osoba - PhDr. Mária Škombárová - maria.skombarova@umb.sk

_________________________

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník konferencie Študentská vedecká aktivita 2022 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka ŠVA 2023

Zborník prác z ŠVA 2022: Zborník prác

Zborník prác z ŠVA 2021: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2021 (umb.sk)

ŠVA 2019: Zborník prác

 

Fotogaléria ŠVA 2022 a 2019:

 

        Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Kvantitatívne metódy a informatika/Quantitative methods and informatics Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Cestovný ruch/Tourism Cestovný ruch/Tourism 1. Cestovný ruch/Tourism Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening 

Pozvánka_ŠVA_2023.pdf (16. 1. 2023 8:16:06)
Posudok konzultanta- vedecká esej - ŠVA 2023.docx (11. 1. 2023 12:18:16)
Posudok konzultanta - práca_ŠVA_2023.docx (11. 1. 2023 12:17:03)
ŠVA SSC_2023 katedroví koordinátori_responsible person.docx (7. 12. 2022 14:05:59)
2023_Požiadavky na štruktúru práce.docx (6. 12. 2022 12:23:31)
2023_príloha 2_úvodna strana.docx (30. 11. 2022 8:31:13)
2023_Abstrakt_sj.docx (30. 11. 2022 8:31:04)
SVA_Kriteria hodnotenia prace_2023.doc (25. 11. 2022 13:14:24)
Ako napísať dobrú esej, L.Theodoulides.pptx (25. 11. 2022 13:11:59)
ŠVA 2023_ Štruktúra vedeckej eseje.docx (25. 11. 2022 13:11:48)
ŠVA 2023_ Kritéria hodnotenia - ved. esej.docx (25. 11. 2022 13:11:39)
ŠVA 2023_Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.docx (24. 11. 2022 12:40:50)
ŠVA 2023_Súhlas DO - študenta so zverejňovanim OÚ_2022.docx (24. 11. 2022 12:40:40)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 3. 2023 | Aktualizoval: Škombárová Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111