Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2021

15.4.2021, Ekonomická fakulta UMB

 

Milí študenti,

pozývame Vás na 27. ročník medzinárodnej študentskej konferencie Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2021,

ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie v online forme.

 

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej

na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

 

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých či stredných škôl

do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vieda a aplikovať výsledky prác

ŠVA v praxi.

 

Prihlásiť sa môžete na tému vypísanú Vašou katedrou (zoznam tém v priloženom súbore) alebo si môžete navrhnúť

tému sami, vlastná iniciatíva je vítaná!

 

Termíny:

15.02.2021 - prihláška študenta na vypísanú/zvolenú tému - elektronicky (viď pokyny v priloženej pozvánke)

01.04.2021 - doručenie práce tajomníkovi sekcie (spolu s posudkom vedúceho práce) - elektronicky

 

ŠVA 2021 bude rozdelená do 8 sekcií:

1. Sekcia - Cestovný ruch

2. Sekcia - Ekonomika a manažment podniku

3. Sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie

4. Sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika

5. Sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj

6. Sekcia - Spoločenské vedy

7. Manažérske systémy /v Poprade/

8. Sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl

 

Študenti Ekonomickej fakulty UMB, ktorí sa aktívne zúčastnia ŠVA, získajú 3, resp. 4 kredity (v závislosti od stupňa

štúdia) za nimi vypracované príspevky, ktoré ohodnotia vedúci ich práce ŠVA. Študenti, ktorých práce budú najlepšie

ohodnotené, majú možnosť získať aj motivačné štipendium.

 

Kontakt: Ing. Alena Dobrotová - alena.dobrotova@umb.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

-----------------------

 

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník

konferencie Študentská vedecká aktivita 2021 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka verejnej akcie

 

-------------------------

 

ŠVA 2019: Zborník prác

 

Fotogaléria ŠVA 2019:

Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Sekcia pre študentov SŠ/Section for high school students Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Spoločenské vedy/Social sciences Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Verejná ekonomika a regionálny rozvoj/Public economics and regional development Kvantitatívne metódy a informatika/Quantitative methods and informatics Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Financie, bankovníctvo a investovanie/Finance, banking and investment Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Ekonomika a manažment podniku/Business economics and management Cestovný ruch/Tourism Cestovný ruch/Tourism 1. Cestovný ruch/Tourism Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening Otvorenie/Opening 

Témy prác na ŠVA 2021 (18. 1. 2021 13:35:46)
Pozvánka - pokyny a dôležité termíny (5. 1. 2021 12:08:06)
Prihláška, Abstrakt, Vzor titulnej strany (5. 1. 2021 12:07:41)
GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov (5. 1. 2021 11:29:48)
GDPR Verejná akcia - informácie pre DO (5. 1. 2021 11:29:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2021 | Aktualizoval: Dobrotová Alena
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111