Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium >

Študijné predpisy a harmonogram akademického roka

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022


Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021

 


HARMONOGRAM akademického roka

Harmonogram akademického roka 2021/2022Študijný poriadok EF UMB

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4)

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2016
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2017
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2018
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2019
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 12.04.2021

 

Ďalšie predpisy

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB
- koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., tel.: +421 48 / 446 2014, e-mail:radoslav.koziak@umb.sk

Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia účinná od 01.09.2019

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111