Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditované študijné programy >

Teritoriálny manažment

Študijný program Teritoriálny manažment získal v roku 2019 medzinárodnú certifikáciu EAPAA. Štúdiom tohto interdisciplinárneho programu absolventi získajú znalosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie na pozíciách výkonných pracovníkov a pracovníkov na nižšom a strednom stupni manažmentu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Nadväznosť bakalárskeho programu Teritoriálny manažment na druhý stupeň vysokoškolského štúdia je kontinuálne zabezpečená študijným programom Teritoriálne štúdiá v inžinierskom stupni štúdia. 

Prečo študovať program Teritoriálny manažment?

Kvalitu študijného programu potvrdil aj tím medzinárodných hodnotiteľov EAPAA.

Na vyučovaní sa spolupodieľajú odborníci z praxe a s praxou aj úzko spolupracujeme.

Vyučovanie prebieha v menších skupinách, čo prispieva k neformálnej a priateľskej atmosfére.

Súčasťou bakalárskeho štúdia je absolvovanie študentmi veľmi obľúbeného terénneho výskumu v praxi. Naši študenti už boli napríklad v Miláne, Prahe, Brne, nórskom Sogndale, čínskom Daliane ale aj v bližšom okolí.    Naši študenti na stáži Čína .... Naši študenti na stáži v Nórsku

Okrem univerzálneho ekonomického vzdelania zahŕňajúceho vedomosti a zručnosti v oblasti ekonómie, riadenia a financovania podniku, účtovníctva, manažmentu a marketingu, si svoje schopnosti rozšírite štúdiom cudzích jazykov a informatiky.

Získate vedomosti v oblasti riadenia štátu, regiónov, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky práva, teritoriálneho manažmentu a marketingu a ďalších spoločensko-vedných disciplín s dôrazom na ich priestorový aspekt.

Zároveň nadobudnete poznatky potrebné pre kvantitatívne analýzy, prognózovanie a pre využívanie rôznych softvérových aplikácií, ktoré sa uplatňujú pri odborných a riadiacich činnostiach.

Naučíte sa odborne komunikovať, uplatňovať interdisciplinárny prístup v procesoch rozhodovania, tvorivo pracovať a pracovať v tíme.

Študujete v menších, flexibilných skupinách, s dôrazom na individuálny prístup, získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, riešením aktuálnych problémov z praxe, zapojením do domácich a zahraničných projektov vedecko-výskumného charakteru. Môžete sa zúčastňovať zaujímavých prednášok úspešných ľudí a uznávaných odborníkov.

Naše štúdium je flexibilné i tým, že si dotvárate rozvrh hodín, vyberáte termíny svojich skúšok, máte možnosť výberu alebo návrhu vlastných tém záverečných prác.

Okrem štúdia na EF UMB vytvárame možnosti študovať na vysokých školách v zahraničí s možnosťou získať grant, v rámci projektov absolvovať stáže na zahraničných spolupracujúcich univerzitách alebo v domácom prostredí získať praktické skúsenosti.

V 2. stupni štúdia máte možnosť získať dvojitý diplom s Univerzitou Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku.

90% absolventov EF UMB má prácu do troch mesiacov po ukončení štúdia.

Stáže, aktivity, exkurzie,...

Vybrané predmety I. stupňa:

Ekonómia, Právo, Informatika, Ekonomika a financovanie podniku, Financie a mena, Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Politológia, Psychológia, Sociológia, Manažment území, Marketing území, Municipálna ekonomika a politika, Databázové systémy.

 

Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:12)
KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:57:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 1. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111