Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy >

Teritoriálne štúdiá

Študijný program Teritoriálne štúdiá získal v roku 2019 medzinárodnú certifikáciu EAPAA. Na základe potrieb praxe a spolupráce s medzinárodným akademickým prostredím prechádzal program Ekonomika a správa území viacerými inováciami, tak aby zohľadnil trendy v územnom a regionálnom rozvoji, až do súčasnej podoby akreditovaného študijného programu Teritoriálne štúdiá.

Študijný program Teritoriálne štúdiá prehlbuje a rozširuje poznatky, zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v 1. stupni štúdia a zabezpečuje kontinuitu študijného programu bakalárskeho štúdia Teritoriálny manažment. Interdisciplinárny charakter obsahu programu však otvára možnosti aj pre absolventov podobných študijných programov 1. stupňa štúdia iných vysokých škôl a univerzít.

Absolvent študijného programu je multidisciplinárne vzdelaný a flexibilný. Vďaka obsahu štúdia dokáže pracovať v domácom aj medzinárodnom prostredí. Náš absolvent svoju erudíciu a kompetencie využije v riadiacich funkciách orgánov EU, ústrednej a miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a ďalších nimi zriadených a založených subjektoch. Uplatní sa tiež v organizáciách podieľajúcich sa na rozvoji územia, v súkromnom aj neziskovom sektore, vo vedeckých a výskumných inštitúciách, rozvojových a poradenských agentúrach, ale aj ako konzultant alebo poradca v špecifických oblastiach súvisiacich s rozvojom územia nielen v krajinách EU, ale aj rozvojovom svete.

Čo získate absolvovaním programu Teritoriálne štúdiá?

Kvalitu študijného programu potvrdil aj tím medzinárodných hodnotiteľov EAPAA.

Študujete v menších, flexibilných skupinách, s dôrazom na individuálny prístup, získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, riešením aktuálnych problémov z praxe, zapojením do domácich a zahraničných projektov vedecko-výskumného charakteru.

Máte možnosť zúčastniť sa študijných pobytov v zahraničí, napríklad v Česku, Nórsku, Číne, Francúzsku, Rakúsku,.... Naši študenti na stáži Čína ....Naši študenti na stáži v Nórsku

Harmonogram dňa si tvoríte sami – hovoríme tomu „flexibilita štúdia“. Zostavujete si rozvrh a vyberáte termíny skúšok podľa svojich preferencií. Môžete si vybrať alebo navrhnúť aj vlastnú tému diplomovej práce.

Nadobudnete moderné teoretické vedomosti a zručnosti založené na súčasnom stupni poznania ekonomických, právnych, spoločenských, marketingových a manažérskych vedných disciplín.

Znalosť cudzích jazykov otvára priestor pre mobility študentov na zahraničné univerzity. Máte možnosť študovať v anglickom jazyku blok Regional development alebo vo francúzskom jazyku na Univerzite Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku, kde môžete získať dvojitý diplom (diplom zo slovenskej a francúzskej univerzity) na základe dohody o spolupráci medzi UMB v Banskej Bystrici a Univerzitou Reims Champagne-Ardenne (URCA) vo Francúzsku (http://www.univ-reims.fr/).

Okrem štúdia na EF UMB vytvárame možnosti študovať na vysokých školách v zahraničí, s možnosťou získať grant, v rámci projektov absolvovať stáže na zahraničných spolupracujúcich univerzitách alebo v domácom prostredí získať praktické skúsenosti.

90% absolventov EF UMB má prácu do troch mesiacov po ukončení štúdia.

Stáže, aktivity, exkurzie,...

 

 

Absolventi.docx (28. 1. 2020 14:19:24)
KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:59:13)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:18:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 1. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111