Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Katedra ekonómie

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov (mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodné ekonomické vzťahy, hospodárska politika), ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých troch stupňoch štúdia pre študentov všetkých akreditovaných študijných programov. Katedra tiež zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na aplikované spoločenské vedy, najmä právo, psychológiu, sociológiu, filozofiu, etiku, politológiu a environmentalistiku. Prijatým študentom bakalárskeho stupňa v rámci predmetu Úvod do štúdia ponúka informácie pre orientáciu v akademickom prostredí a rozvíja zručnosti potrebné pre vysokoškolské štúdium. Členovia katedry sa podieľajú na vedení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác vo všetkých študijných programoch a rovnako participujú na vedecko-výskumných projektoch na fakulte. Katedra kladie dôraz na kooperáciu a prácu v tíme pri riadení ekonomických procesov a tiež na sociálnu zodpovednosť absolventov. Svojou činnosťou a orientáciou napĺňa moderný trend interdisciplinarity pri formovaní profesionálneho a osobnostného profilu budúcich ekonómov, čím napomáha ich úspešnému uplatneniu sa na trhu práce. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a koordinuje Frankofónne štúdium na EF UMB.

Vedúci katedry: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Tajomník katedry: Kollár Ján, Ing., PhD.
Sekretárka: Martinkovičová Mária

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2312
Fax:

E-mail: maria.martinkovicova-

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 1. 5. 2021 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111