Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: zástupca vedúcej katedry
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Tomáš Gajdošík.pdf  
Vyučované predmety: Case Studies in Tourism 1
Case Studies in Tourism 2
Geografia cestovného ruchu
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Manažment cieľového miesta
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2215
Kancelária: č. 124
Iné: Redaktor časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu. Vedúci čiastkovej knižnice na KCR.

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 10. 2. 2021
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2020 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111