Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.

Funkcia: odborná asistentka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Case Studies in Tourism 1
Case Studies in Tourism 2
Inovácie v cestovnom ruchu
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu
Strategies and Regional Tourism Planning
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail: zuzana.lencsesova@umb.sk, zuzana.gajdosikova@umb.sk
Telefón: 048/446 2215
Kancelária: č. 124
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2020 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111