Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Corporate Economics and Management >

Minárová Martina, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: Manažmentu a kvality
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019_VPCH Minárová sk.pdf
Minarova_WoS.xls  
Vyučované predmety: Manažment vzťahov so zákazníkom
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategický a projektový manažment
Strategický manažment a marketing
Konzultačné hodiny: pondelok:10,00 – 12,00 hod.; utorok: 14,00 - 16,00 hod.
E-mail:
martina.minarova
Telefón: +421 48 446 2726
Kancelária: č. d. 321
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111