Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Finance and Accounting >

Zimková Emília, prof. Ing. PhD.

Funkcia: prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť; profesor
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Emília Zimková _ professional profile.pdf  
Vyučované predmety: Bankovníctvo
Diploma seminar
Diplomový seminár
Diplomový seminár
Financial management of banks and insurance companies
Finančné riadenie bánk a poisťovní
Hospodárska politika
Makroekonómia 3.
Manažment a marketing finančných inštitúcií
Menová analýza a prognóza
Peňažníctvo a monetárna ekonómia
Poisťovníctvo
Regulácia a riziko v bankách
Seminár k bakalárskej práci
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Konzultačné hodiny: ZS: utorok 9:05 - 10:25; streda 9:05 - 10:25; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 63 22
Kancelária: NB 431
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111