Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Finance and Accounting >

Pisár Peter, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional Profile Pisar Peter.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 2
Financie
Financie a mena
Financie Európskej únie
Finančný manažment 2
Public finance and public choice
Taxation and tax administration
Verejné financie
Verejné financie 2
Verejné financie a verejná voľba
Konzultačné hodiny: ZS: pondelok 12:00 - 14:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
peter.pisar
Telefón: 048/446 63 24
Kancelária: NB 432
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Zahraničné výskumné projekty

SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111