Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019-02-18_boda_vpch.pdf  
Vyučované predmety: Financial Models (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Finančná analytika
Finančné modely
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Risk and Uncertainty in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Riziko a neistota vo financiách
Konzultačné hodiny: KH ZS 2021/22: streda 12:15 - 15:10 po ohlásení e-mailom, ak bude spätne e-mailom potvrdený.
E-mail:
martin.boda
Telefón: 048/446 6617
Kancelária: č. 328 - nová budova EF
Iné: Študent sa na konzultácie prihlasuje osobným dohovorom alebo e-mailom, v ktorom treba uviesť čas príchodu, predpokladanú dĺžku trvania aj konzultačný okruh. Konzultácia musí byť mnou osobne alebo spätným e-mailom potvrdená.

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111