Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Vladimir_Uradnicek.pdf  
Vyučované predmety: Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Finančná matematika 1
Finančná matematika 2
Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI
Štatistické metódy vo financiách
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2020/21: UT: 12:15 - 13:45, STR: 17:00 - 18:30 hod.
E-mail:
vladimir.uradnicek
Telefón: 048/446 6616
Kancelária: č. 327 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111